Сектор Детско здраве

Педиатрията е интегрална медицинска специалност, обект на която са децата от 0 до 18-годишна възраст.Педиатрията като наука се занимава с проследяване на физическото и нервно-психическо развитие на детския организъм, диагностика и лечение на детски заболявания.
Основна цел на педиатрията е съхраняване и подобряване здравето на детето.
Основни задачи са:

 • проследяване физическото и нервно-психическото развитие на детето;

 • първичната и вторичната профилактика на детските заболявания и промоция на здравето;

 • диагнозата и лечението на заболяванията в детската възраст.Ние разполагаме със специализирани кабинети, покриващи много медицински специалности.За здравето на децата се грижи екип от 11 лекари,от които един професор и трима доценти. Имаме модерни кабинети и апаратура, като по този начин осигуряваме достъп до специализирани манипулации и процедури, модерна профилактика, превенция и диагностика на здравето и работим в тясна връзка с отделенията на болницата.

 • Проф. Д-р Виолета Михова Йотова дм

  Проф. Д-р Виолета Михова Йотова дм

  Придобити звания: професор, доктор на науките, доктор по медицина

  Придобити специалности: педиатрия (1995 г.); ендокринология и болести на обмяната в детска възраст (1999 г.).

  Член на: БЛС, БПА, БДЕ, БАСОРД, БАУМ, СУБ, ISPAD, ESPE, IASO, EASO, IAA.

  В екипа на ДКЦ „Света Марина“ от 2005 г


   

  Чети още
 • Доц. Д-р Лъчезар Радославов Маринов

  Доц. Д-р Лъчезар Радославов Маринов

  Роден през 1953 г. в гр. Велики Преслав. През 1980 г. завършва ВМИ – Варна. Започва

  работа като участъков педиатър в гр. Силистра. През 1982 г. след спечелен конкурс е асистент в Катедрата по педиатрия – ВМИ Варна. . Защита на дисертационен труд “Първична артериална хипертония при юноши от град Варна на възраст от 14 до 18 години (клинико-епидемиологични проучвания)” и придобиване научно-образователна степен „Доктор” през 2003 г. Хабилитиран за доцент по педиатрия през 2010 г. Специализации във Франция: 1997 г. в Медицинския факултет на Университет „Рене Декарт” – Париж и през 1999 г. в Медицинския факултет на Университет „Пиер и Мари Кюри” – Париж. Основните научни интереси са в областта на педиатричната наука, детската кардиология – функционални особености на ССС при подрастващите, промени в хемодинамиката, вродените сърдечни малформации, ритъмните и проводни нарушения. Специални интереси в областта на хипертензиологията – разпространение, клинични прояви, ранни органни промени при артериална хипертония в детска и юношеска възраст, превенция на кардиоваскуларния риск.

  Придобити звания:доцент, доктор по медицина.

  Придибити специалности:детски болести, детска ревмокардиология

  Член на :БЛС, Българска педиатрична асоциация, Дружество на кардиолозите в България, Асоциация на детските кардиолози, Българска лига по Хипертония – член на УС, Българска асоциация по ултразвук в медицината, Българско ревматологично дружество, ESH, ESC.

  В екипа на ДКЦ „Света Марина“ от 2009 г

  Чети още
 • Д-р Росица Стойчева

  Д-р Росица Стойчева

  детски ендокринолог

  В екипа на ДКЦ „Света Марина“ от 2017 г

  Чети още