Използваме бисквитки. Като използвате нашия сайт, вие се съгласявате с ползването им.

Приемам | Разбери повече

ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР „СВЕТА МАРИНА“

ЕООД – ВАРНА

ВИЗИЯ, МИСИЯ, ЦЕЛИ НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ


 

Визия.

Диагностично-консултативен център „Света Марина“ е открит през 2002 г.

В лечебното заведение се извършва специализирана извънболнична медицинска помощ от над 100 висококвалифицирани лекари от 35 различни специалности, като голяма част от тях са хабилитирани преподаватели.

В университетския център работят професори, доценти и много главни асистенти и асистенти от Медицински Университет – Варна. Тук е клинична база за обучение на студенти от МУ-Варна.

При нас пациентът получава, не само качествени здравни услуги, в съответствие с правилата на добра медицинска практика, но и хуманно и сърдечно отношение от целия персонал.

ДКЦ „Света Марина” ЕООД предлага диагностика, лечение и профилактика на многобройни заболявания в условията на извънболничната медицинска помощ и разполага с:

 • клинична лаборатория;
 •  
 • паразитологична лаборатория;
 •  
 • микробиологична лаборатория;
 •  
 • вирусологична лаборатория;
 •  
 • лаборатория по клинична патология;
 •  
 • рентген;
 •  
 • физиотерапия;
 •  
 • манипулационна, превързочна;
 •  
 • амбулаторна операционна.
 •  

Лечебното заведение има сключен договор с РЗОК – Варна и с над десет доброволни здравно осигурителни фондове (ЗОФ). Предлага извършване на предварителни и профилактични медицински прегледи на работниците и служителите, съгласно Наредба 3 за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина.

Съвременната медицинска апаратура и квалификацията на лекарите-специалисти позволява да се извършват високоспециализирани медицински дейности като:

 • доплерова сонография;

 • ехография;

 • ехокардиография, холтер мониториране на артериално налягане и сърдечна дейност, сърдечно - съдов тест с натоварване;

 • електроенцефалография /ЕЕГ/, електромиография /ЕМГ/;

 • 32-срезов компютърен томограф /КТ/, ядрено - магнитен резонанс /ЯМР/ ;

 • ендоскопски изследвания;

 • аудиометрия, тимпанометрия, отоневрологично изследване и други.

МИСИЯ.

Основната мисия на ДКЦ е предоставянето на високо-квалифицирана извънболнична медицинска помощ, а именно:

 • Осигуряване на качествена, достьпна и иновативна медицинска помощ и здравни услуги, насочени кьм диагностика и лечение, възстановяване и укрепване на здравето на населението, снижаване на заболеваемостта и смьртността на равнището на добрата медицинска практика;

 • Повишаване на качеството на живот, удължаване на трудоспособната активна възраст на населението, опирайки се както на традициите, така и на постиженията на съвременната медицина и иновативните високотехнологични методи.

Мисията на лечебното заведение се осъществява от високо-квалифицирани лекари и с помощта на други специалисти и помощен персонал.

Всички дейности на медицинския център са подчинени на изпълнението на нейната мисия и произтичащите от нея основни цели и задачи. Мисията на лечебното заведение се реализира, при строго спазване на следните ПРИНЦИПИ:

 • своевременност, адекватност и ефективност на доболничната помощ според правилата за добра медицинска практика, спазване на професионалната тайна и правата на пациента при съблюдаване на изискванията на медицинските стандарти.

 • здравеопазването като първостепенно човешко право;

 • равенство и справедливост между различните социални, възрастови и етнически групи.

   

ЦЕЛИ.

ОСНОВНА ЦЕЛ на ДКЦ„Света Марина “ е насочена към укрепване и разширяване на медицинските дейности и високо-специализираните изследвания; повишаване качеството на медицинското обслужване на пациентите от Варна, областта и Североизточна България както и:

 • Осигуряване на качествена и достъпна консултативна, профилактична и лечебна дейност на пациенти ;

 • Висока степен на професионализъм, ефективно използване на ресурсите при минимален риск за пациента и положително влияние върху здравето му;

 • Разработване и прилагане в действие на инвестиционна програма за осигуряване на високотехнологично медицинско оборудване и апаратура за успешно провеждане на иновативна лечебна дейност;

 • Осигуряване на населението от областта с максимален пакет от здравни услуги, договорени с РЗОК, основани на кадровата и техническата обезпеченост на лечебното заведение;

 •  
Резервирай час